Torill Iversen

Om ledelse, IKT og sånt

Sosial IT ledelse

Leave a comment

I forbindelse med min Bacheloroppgave definerte jeg et begrep som jeg valgte å kalle Sosial IT ledelse.

”Sosial IT ledelse er ledelse som utøves via organisasjonens interne sosiale medier (Enterprise 2.0) og som har som funksjon å spre visjoner, gi tilbakemeldinger, utvikle og formidle organisasjonskultur, samt motivere kunnskapsarbeidere for kunnskapsdeling og samvirke på tvers av organisasjonsstrukturen. Ledelsesformen har et sosialt og relasjonsartet preg, og bruker sosiale mekanismer til hjelp i utførelsen.”

Hva er en sosial IT leder ?

En sosial IT leders viktigste funksjon vil være å legge til rette for fellesskapt kunnskap og åpne nettverk blant de ansatte. I dette ligger det en forskyvning av informasjonens maktsenter, som tidligere har lagt hos ledelsen, til de ansatte. Dette vil kreve en kulturendring, hos både de ansatte og hos ledelsen i en implementeringsfase. I et miljø hvor læring og samarbeid er verdsatte verdier vil lederens rolle være å opprettholde kulturen. Som Schein påpekte er et av de primære virkemidlene for dette hva lederen er opptatt av.

Lederen må skifte fokus fra at lederskap utøves primært ”face to face”, og over til en nettbasert lederstil. I konsulentfirmaer f.eks. er ofte de ansatte ute i andre miljøer eller hos andre kunder og ser sjeldent sin leder. Lederens primære verktøy for å utøve sin lederskap vil da foregå via jobbens sosiale plattform. I det daglige vil også kontaktflaten være betraktelig større via de sosiale mediene, enn ved ”en til en” kommunikasjon. Kunnskap om hvordan nettverk utvikles og engasjerer til kunnskapsskapning vil være en nøkkelkompetanse. Videre må lederen være bevisst egen oppførsel på nettstedene. Ved å bruke plattformen bevisst vil man kunne utøve en ledelse som oppmuntrer, engasjerer, involverer og ikke minst skaper kunnskap blant de ansatte. Samtidig må lederen håndtere balansegangen mellom å frigjøre for felleskapt innhold og involvering. Det er ikke alle prosesser som egner seg for involvering, og det må være opptrukne linjer for dette.

En sosial IT leder må være åpen og nysgjerrig på muligheten som foreligger, og går som et godt eksempel foran når det gjelder å lære og utvikle organisasjonen som foreligger. Som sosial IT leder ligger det innfor rollen å bidra til å spre den gode lærdommen som vil utvikles gjennom bruken. Det å legge til rette for at andre kan skape kunnskap vil være et måleparameter for denne type ledelse. Dette vil bare være en av de ulike holdningsendringene som må til i forhold til tradisjonell ledelse. Ved å slippe løs de ansatte og gi de anledninger/og lov til å ha mening om prosesser, lederskap og organisasjonsendring stiller man seg åpen for tilbakemeldinger på flere nivåer i organisasjonen. Regler for korrekt oppførsel må være formidlet i organisasjonen, samtidig som ideer, tilbakemeldinger og innspill i prosesser ønskes velkommen.

(Utdrag fra Bacheloroppgaven) (Hele oppgaven finnes her:  SOSIAL IT LEDELSE )

Hva mener dere om temaet ?

Må det en endring i lederstil til idet Enterprise 2.0 for fullt gjør seg gjeldene i flere og flere organisasjoner ?

Er det noen som har erfaringer fra organisasjoner hvor Enterprise 2.0 er velykket implementert ?

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s